Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:
 

1. Wymagane dokumenty

- poprawnie wypełniony wniosek

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok poprzedzający złożenie wniosku

2. Miejsce złożenia dokumentów

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w godzinach pracy ośrodka pokój nr 2.

3. Osoba do kontaktu

Anna Lesiak – referent - pokój nr 2

telefon 94 35 48 635

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

5. Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

(Dz. U. z 2013, poz. 3 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 

(Dz.U. z 2015, poz. 1238)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy i opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką

(Dz.U. z 2010roku Nr 183, poz.1234)

7. Dodatkowe informacje

  • Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek:

- małżonków lub jednego z małżonków,

- rodziców lub jednego z rodziców,

- opiekuna faktycznego dziecka,

- opiekuna prawnego dziecka,

- osoby uczącej się,

- pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

- innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

  • Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

ust. 2

  • Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

pkt. 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 

pkt. 2)opiekunowi faktycznemu dziecka;

 

pkt. 3)osobie uczącej się.

Art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Art. 6 ust. 1

  • Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

pkt. 1) 18 roku życia lub

 

pkt. 2) nauki w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

 

pkt. 3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

ust. 1a

  • Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia.

ust. 2

  • Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

pkt. 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 

pkt. 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 

pkt. 3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Art. 7

  • Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

pkt. 1) dziecko albo osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

pkt. 2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,

pkt. 3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

pkt. 4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

pkt. 5)osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

b) ojciec dziecka jest nieznany;

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zostało oddalone;

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

pkt. 6)członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Art. 8 

  • Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

pkt. 1) urodzenia dziecka;

 

pkt. 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

pkt. 3) samotnego wychowywania dziecka;

pkt. 4) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

pkt. 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

pkt. 6) rozpoczęcia roku szkolnego;

pkt. 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.