Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY
 

1. Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- deklaracja o wysokości dochodów mieszkania

- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego

- zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

2. Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w godzinach pracy ośrodka pokój nr 2.

3. Osoba do kontaktu

Dorota Pawliczak - referent - pokój nr 2

telefon 94 35 48 635

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 966 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

7. Dodatkowe informacje

  • Dodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki:

pkt. 1)zamieszkuje lokal, do którego posiada tytuł prawny;

pkt. 2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku , nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;

pkt. 3)powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

  • Wydatki stanowiące podstawę do obliczania dodatku mieszkaniowego:

pkt. 1) czynsz;

 

pkt. 2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

 

pkt. 3)zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

 

pkt. 4)odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

 

pkt. 5) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

pkt. 6) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

  • Normatywna powierzchnia lokalu, przy której można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy:

pkt. 1) 35 m2 - dla 1 osoby,40 m2 - dla 2 osób, 45 m2 - dla 3 osób, 55 m2 - dla 4 osób, 65 m2 - dla 5 osób, 70 m2 - dla 6 osób;

 

pkt. 2) w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m 2 ;

 

pkt. 3) normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2 ,jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.