Fundusz alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 

1. Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 15 niżej wymienionej ustawy

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

2. Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w godzinach pracy ośrodka pokój nr 2.

3. Osoba do kontaktu

Dorota Pawliczak - referent - pokój nr 2

telefon 94 35 48 635

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1228 z późn. zm.),

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2011r. Nr 298, poz.1770)

7. Dodatkowe informacje

Art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

ust. 2

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Art. 10 ust. 1

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500 zł.

ust. 2

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

pkt. 1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

pkt. 3) zawarła związek małżeński.

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
  • Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne.
  • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.