Dostęp do informacji publicznej


Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)


nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

2. wglądu do dokumentów urzędowych,

3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.


- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.


- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.