Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w Punkcie Pomocy Rodzinie przy ul. Kołobrzeskiej 28, dyżury pełnią:

- Psycholog - w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 13:30 do 16:30 lub po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu 94 35 84 558,

- Terapeuta uzależnień - w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00

- Terapeuta rodzinny - po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście lub pod nr telefonu 94 35 84 558

- psychologa - w piątki od godz.15:00 po wcześniejszym umówieniu terminu  osobiści w GOPS lub pod nr telefonu 94 35 84 558

Przypominamy jednocześnie o konieczności zachowania wszelkich środków ostrożności, tj.:

-bezpieczny odstęp,

zasłonięciu ust i nosa,

- dezynfekcji rąk


Na terenie gminy Dygowo został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy. Do zespołu można zgłaszać wszelkie sprawy związane z przemocą w rodzinie, w tym celu należy złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu.
Druki wniosków dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania - Zespół Interdyscyplinarny, w siedzibie GOPS w Dygowie, u terapeuty i prawnika w Punkcie konsultacyjnym dla Osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że osoby mające problem alkoholowy oraz rodziny w których występuje ten problem mogą skorzystać z nieodpłatnych porad terapeuty uzależnień, który przyjmuje w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dygowie ul. Kołobrzeska 28 - I PIĘTRO w każdy wtorek od godziny 16.00 do 18.00 .
 OGŁOSZENIE 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych 
w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny  stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

  • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka 
  • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą 
  • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Druki dostępne są w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS. Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz 
z formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę. 

WIĘCEJ INFORMACJI WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE „Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2024 roku - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)”.

 

 


I N F O R M A C J A

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że dnia 01stycznia 2016r wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz.995) w sprawie przekroczenia  kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych tak zwana złotówka za złotówkę

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego tj.674,00zł lub 764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny

oraz ustawa z dnia 24 lipca 2015 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2015 r poz.121)

w sprawie świadczenia rodzicielskiego

Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje matce lub ojcu dziecka w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę lub skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od urodzenia dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej a także osobie która przysposobiła dziecko.

świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

52 tygodni – w przypadku urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objecie opieką jednego dziecka;

65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci, przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci.

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

69 tygodni -


 w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga lub objęcia opieką czworga dzieci;

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż powyższych w okresach, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Telefon kontaktowy 094 35 48 635


 

 

 

 

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to… najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia

 Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego  800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Wykaz dokumentów, potwierdzających dochód, będzie zależał od indywidualnej sytuacji rodziny.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

 Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - pok. nr 5 w Urzędzie Gminy,  oraz świetlicach wiejskich w wyznaczonych dniach i godzinach. Harmonogram przyjmowania wniosków w świetlicach będzie umieszczany na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej UG oraz w lokalnych mediach.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

 Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r.to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Decyzje i wypłaty świadczeń

Decyzje i wypłaty na wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., gmina będzie realizowała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.