Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

1. Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

- kserokopia dokumentu tożsamości,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.

2. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w godzinach pracy  pokój nr 5.

3. Osoba do kontaktu

Jolanta Siarnik – samodzielny referent - pokój nr 5 w Urzędzie Gminy Dygowo

telefon 94 35 48 635

4. Termin i sposób załatwieniasprawy

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r. , poz. 3)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012, poz.959)

-rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 Nr 183, poz.1234)

7. Dodatkowe informacje

Art. 15b ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

  • Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

ust. 2

  • Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.

ust. 3

  • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później, niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

ust. 4

  • Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ust. 5

  • Od 1 lipca 2009 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

ust. 6

  • Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

ust. 7

  • Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.