Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

2. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dygowo, w godzinach pracy pokój nr 5.

3. Osoba do kontaktu

Anna Lesiak – referent - pokój nr 5 w Urzędzie Gminy Dygowo

telefon 94 35 48 635

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r. , poz. 3 z późn. zm.)

7. Dodatkowe informacje

Art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

  • Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

ust. 2

  • Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

pkt. 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.


pkt. 2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim;

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

pkt. 3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;


pkt. 4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

pkt. 5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.