Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

2. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w godzinach pracy pokój nr 5.

3. Osoba do kontaktu

Anna Lesiak – referent - pokój nr 5 w Urzędzie Gminy Dygowo

telefon 94 35 48 635

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie o przyznanie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.114 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013, poz. 3 z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 

(Dz.U. z 2015, poz. 1238)

7. Dodatkowe informacje

Art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

  • Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

ust. 2

  • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

pkt. 1) niepełnosprawnemu dziecku;

pkt. 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

pkt. 3) osobie, która ukończyła 75 lat.

ust. 3

  • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

ust. 4

  • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

ust. 5 

  • Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

ust. 6

  • Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.