Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawienie pogrzebu

SPRAWIENIE POGRZEBU

Art. 44 ustawy o pomocy społecznej

Zorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Gmina ma sprawić pogrzeb tylko wtedy, gdy obowiązku tego nie może wykonać rodzina. Trudności finansowe rodziny nie przerzucają jej powinności wobec zmarłego na gminę. W takiej sytuacji rodzina może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego.

1. Wymagane dokumenty

- wniosek o udzielenie pomocy społecznej z kompletem dokumentów

2. Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w godzinach pracy ośrodka pokój nr 2.

3. Osoba do kontaktu

Rejon C – Agata Drab – specjalista pracy socjalnej – pok.2

telefon 94 35 84 558

Rejon B – Marzena Skuza – pracownik socjalny – pok. 2

telefon 94 35 84 558

Rejon A- Edyta Cholka - pracownik socjalny- pok. 2

telefon 94 35 84 558

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

5. Podstawa prawna - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)