Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca socjalna

PRACA SOCJALNA

Art. 45. ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

  • Praca socjalna prowadzona jest:

pkt. 1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

pkt. 2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

ust. 2

  • Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

ust. 3

  • W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

ust. 4

  • Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Osoba do kontaktu

Rejon C – Agata Drab – specjalista pracy socjalnej – pok.2

telefon 94 35 84 558

Rejon B – Marzena Skuza – pracownik socjalny – pok. 2

telefon 94 35 84 558

Rejon A - Edyta Cholka - pracownik socjalny - pok. 2

telefon 94 35 84 558

 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).