Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres działania Ośrodka

Zamówienia publiczne, przetargi 2011

NABÓR

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania Finansowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasiłek okresowy

ZASIŁEK OKRESOWY

1. Wymagane dokumenty

- dowód osobisty

- wniosek o udzielenie pomocy społecznej z kompletem dokumentów

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pracujących członków wspólnego gospodarstwa domowego - dokumenty potwierdzające wysokość opłat z tytułu użytkowania mieszkania (czynsz, energia elektryczna, zimna woda art.)

- w przypadku osób bezrobotnych, zaświadczenie z Urzędu Pracy

- dokumenty potwierdzające niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym

- w przypadku pobierania renty/emerytury aktualna decyzja przyznająca świadczenie oraz odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z UG w Dygowie o wielkości gospodarstwa

- zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne, wysokość dodatku mieszkaniowego art.)


2. Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w godzinach pracy ośrodka pokój nr 2.

3. Osoba do kontaktu

Rejon C – Agata Drab – specjalista pracy socjalnej – pok.2

telefon 94 35 84 558

Rejon B – Marzena Skuza– pracownik socjalny – pok. 2

telefon 94 35 84 558

Rejon A - Edyta Cholka - pracownik socjalny -pok.2

telefon 94 35 84 558 

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni, w formie decyzji administracyjnej.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Podstawa prawna - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

7. Dodatkowe informacje

Art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

  • Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

pkt. 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

pkt. 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

ust. 2

  • Zasiłek okresowy ustala się:

pkt. 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

pkt. 2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

ust. 3

  • Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. zapisami nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

pkt. 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

pkt. 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

ust. 4

  • Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

ust. 5

  • Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.